Vedtekter

Stokke Frivilligsentrals vedtekter ble vedtatt på årsmøte 11. juni 2020 og sist revidert på årsmøtet 30. mars 2023.

§ 1   Navn, organisasjonsform og virkeområde

Stokke Frivilligsentral er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, hverken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. 

Frivilligsentralens virkeområde er Stokke, Arnadal og Melsomvik (tidligere Stokke kommune). 


§ 2   Formål 

Stokke Frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivilligmiljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet. Frivilligsentralen skal være åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet og utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen.


§ 3   Styringsform

Stokke Frivilligsentral styres av følgende instanser:

 1. Årsmøtet
 2. Styret
 3. Arbeidsutvalget


§ 4   Medlemmer

Stokke Frivilligsentrals medlemmer er institusjoner og frivillige lag og foreninger i Stokke, Arnadal og Melsomvik samt enkeltpersoner som er registrert som frivillige ved sentralen. 


4.1          Medlemskontingent

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.


4.2          Opphør av medlemskap

Utmelding skjer skriftlig.

Medlemmer som skylder medlemskontingent for mer enn ett år kan slettes fra medlemsregisteret. Det samme gjelder registrerte frivillige som ikke har utført frivillige oppdrag de siste 12 månedene.   


§ 5   Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 

Medlemmene forplikter seg til å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.


§ 6   Årsmøtet

Årsmøtet er Stokke Frivilligsentrals høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april hvert år. 


6.1       Varslingsprosedyre.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

Medlemsorganisasjonene velger opp til 2 møterepresentanter fra sin forening, hvorav kun 1 er stemmeberettiget på møtet.


6.2          Stemmeberettigede

Følgende har stemmerett ved saker til behandling på årsmøtet:

 1. En representant fra hver av medlemsorganisasjonen samt registrerte frivillige.
 2. Styrets medlemmer.

Daglig leder for frivilligsentralen er årsmøtets sekretær, med talerett, men ikke stemmerett. 


6.3          Gjennomføring

På det ordinære årsmøtet skal disse saker behandles:


 1. Registrering og opprop av stemmeberettigede.
 2. Valg av møteleder, protokollfører og underskrivere.
 3. Godkjenning av årsmøteinnkallingen.
 4. Behandling av årsmelding fra styret.
 5. Behandling av revidert regnskap.
 6. Vedta handlingsplan.
 7. Fastsette kontingent.
 8. Vedta budsjett.
 9. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
 10. Godkjenne politisk valgte styremedlemmer og varamedlemmer.
 11. Valg av valgkomité.
 12. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.


Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Det skal føres protokoll over alle saker som behandles og vedtak som treffes. 


§ 7   Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når flertallet i styret eller en av medlemsorganisasjonene krever det. 

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 


§ 8   Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


§ 9   Valg av styre

Valgkomiteen, som velges av årsmøtet, foreslår kandidater til frivilligsentralens styre. Styret skal bestå av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer fordelt etter følgende modell: 

 1. Styreleder velges separat av årsmøtet blant frivilligsentralens medlemmer.
 2. 5 styremedlemmer, med 3 varamedlemmer velges av årsmøtet blant frivilligsentralens medlemmer. 


Styremedlemmer velges for to år om gangen, men årsmøtet kan bestemme annen tjenestetid.

Styret konstituerer seg selv med nestleder og øvrige roller i styret.

For å kunne gjøre vedtak i styret må styrets leder eller nestleder og minst tre styremedlemmer eller varamedlemmer være til stede. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
 Varamedlemmer skal innkalles og har anledning til å delta på styremøter, men har kun stemmerett når de representerer et fraværende styremedlem.

§ 10 Styrets myndighet

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.


10.1 Styrets oppgaver

 1. Styret forestår driften av Stokke frivilligsentral innenfor de rammer som er fastsatt av årsmøtet.
 2. Styret utarbeider handlingsplan og budsjett som godkjennes av årsmøtet.
 3. Styret utarbeider årsmelding og årsregnskap som vedtas av årsmøtet.
 4. Styrets leder og daglig leder bør holde nær dialog for å sikre en effektiv og faglig relevant drift.
 5. Styret kan opprette arbeidsutvalg for gjennomføring av særskilte oppgaver.
 6. Styret skal påse at frivilligsentralen får tilgang til relevante faglige nettverk for drift av frivilligsentraler og dermed tilgang til nyttige etablerte fellesløsninger. (f.eks. logo, IKT-løsning, formidlingsverktøy o.l.)


§11 Daglig leder

 • Daglig leder forestår daglig drift i samarbeid med styret og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
 • Daglig leder kan ikke være medlem av styret, men har rett og plikt til å delta på styremøter med tale og forslagsrett. 
 • Daglig leder er styrets sekretær.


§ 12 Signaturrett og prokura

Styrets leder har signaturrett og prokura for Stokke frivilligsentral. Prokura og Signaturrett kan med styrets samtykke delegeres til daglig leder av frivilligsentralen. 


§ 13 Oppløsning

Oppløsning av Stokke frivilligsentral kan bare behandles på årsmøtet, og krever 2/3 flertall. Last ned vedtektene som pdf

2024 © Stokke Frivilligsentral